IX

2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

NADZÓR PEDAGOGICZNY, NAUCZANIE ZDALNE,

PROCEDURY I DOKUMENTACJA WYMAGANE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

17 zestawów | 132 dokumenty

JUŻ GOTOWY!

 • Procedury BHP i dokumentacja niezbędna w okresie pandemii COVID-19
 • Dokumentacja zawieszenia zajęć po 1 września 2020
 • Dokumenty Rady Pedagogicznej i Zarządzenia Dyrektora
 • Umowy, procedury. polecenia w relacji pracodawca - pracownik
 • Dokumentacja zmian w Statucie
 • Formy nadzoru pedagogicznego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

NADZÓR PEDAGOGICZNY, NAUCZANIE ZDALNE,

PROCEDURY I DOKUMENTACJA WYMAGANE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Rozpoczęcie nowego roku (przed)szkolnego 2020/2021 wobec trwającej pandemii koronawirusa musi uwzględniać inne przepisy oraz inne zapisy w dokumentacji niż to miało miejsce w poprzednich latach.

Konieczne jest uwzględnienie licznych nowych regulacji MEN, MZ i GIS, podpisanych w ostatnich dniach sierpnia, w tym:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
 • Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja (wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 • Wytycznych MEN, MZ i GIS z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online WRZESIEŃ 2020. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Nadzór pedagogiczny, nauczanie zdalne, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii COVID-19.

Stan prawny na 1 września 2020 r.

Wydanie WRZESIEŃ 2020 obejmuje:

 1. Obowiązki Dyrektora Przedszkola
  1. Obowiązki dyrektora na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
  2. Obowiązki dyrektora przedszkola we wrześniu 2020 r.
  3. Obowiązki dyrektora przedszkola w październiku 2020 r.
  4. Zestawienie obowiązków dyrektora w okresie pandemii *
 2. Procedury BHP i dokumentacja niezbędna w okresie pandemii COVID-19
  1. Ewidencja kontroli BHP
  2. Informacja od rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka obowiązująca w czasie trwania epidemii COVID-19 *
  3. Oświadczenie pracownika powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi*
  4. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa*
  5. Powiadomienie o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem*
  6. Powiadomienie Sanepidu o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem*
  7. Procedura bezpieczeństwa przedszkola w stanie epidemii *
  8. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników*
  9. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników. Załącznik nr 1. Instrukcja mycia rąk *
  10. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników. Załącznik nr 2. Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni *
  11. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 *
  12. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka
  13. Procedura organizacji pracy przedszkola od 1 września 2020 r.*
  14. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola *
  15. Procedura przygotowania przedszkola przed przyjęciem do przedszkola *
  16. Procedura przyjmowania i odbierania dziecka z przedszkola w okresie epidemii *
  17. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie epidemii COVID-19*span class="star">*
  18. Regulamin wyjścia i pobytu dzieci na placu zabaw *
  19. Wytyczne GIS dla przedszkoli od 1 września 2020 r. zgodnie z IV aktualizacją *
  20. Zakres kontroli BHP w przedszkolu (rocznej i pięcioletniej)
  21. Zasady organizacji pracy i BHP w przedszkolu
  22. Zasady ustalenia liczby grup dzieci w przedszkolu *
  23. Zgoda rodziców na pomiar temperatury *
 3. Organizacja roku szkolnego
  1. Aneks do arkusza organizacji
  2. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki
  3. Procedura dokonywania zmian w arkuszu organizacji roku szkolnego
  4. Przydział obowiązków nauczyciela
  5. Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych
 4. Zawieszenie zajęć przez dyrektora od lub po 1 września 2020 r.
  1. Formy kontaktu i konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia na odległość – zestawienie informacji i charakterystyka narzędzi *
  2. Procedura zawieszenia zajęć (COVID-19) *
  3. Wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć *
  4. Wniosek do powiatowego państwowego inspektora sanitarnego *
  5. Wniosek o wydanie opinii ws. zawieszenia zajęć *
  6. Zawiadomienie kuratora o zawieszeniu zajęć *
  7. Zawiadomienie organu prowadzącego i kuratora o sposobie realizacji zajęć *
  8. Zawiadomienie organu rejestrującego o zawieszeniu zajęć *
  9. Zestawienie obowiązków nauczyciela *
 5. Plan i formy nadzoru pedagogicznego
  1. Arkusz monitorowania działań. Kształcenie u dzieci kompetencji kluczowych
  2. Arkusz monitorowania działań. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach
  3. Arkusz monitorowania procesu. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie wychowania przedszkolnego
  4. Harmonogram szkoleniowych rad pedagogicznych
  5. Plan nadzoru pedagogicznego
  6. Procedura sprawowania nadzoru pedagogicznego
  7. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
  8. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
  9. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
  10. Projekt ewaluacji wewnętrznej. Obszary: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
  11. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia
 6. Zarządzenia Dyrektora Przedszkola
  1. Zarządzenie o powierzeniu funkcji wicedyrektora
  2. Zarządzenie w sprawie całkowitego zawieszenia zajęć*
  3. Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną*
  4. Zarządzenie w sprawie częściowego zawieszenia zajęć*
  5. 5. Zarządzenie w sprawie kontroli pod kątem BHP obiektów należących do przedszkola *
  6. Zarządzenie w sprawie określenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego
  7. Zarządzenie w sprawie pracy zdalnej *
  8. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa *
  9. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania
  10. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć *
 7. Dokumenty Rady Pedagogicznej
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej inicjująca zmiany w Statucie i treść tych zmian *
  2. Uchwala Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie *
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opiniowania aneksu do arkusza organizacji przedszkola
  4. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy przedszkola
  5. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu *
  6. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola
  7. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej modyfikacji programu nauczania *
  8. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu*
  9. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola
  10. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów - egzamin poprawkowy*
 8. Dokumenty dotyczące zmiany Statutu Przedszkola
  1. Projekt zmian w Statucie*
  2. Wniosek Rady Rodziców o wprowadzenie zmian do Statutu*
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  1. Procedura organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu
 10. Pracodawca – pracownik
  1. Akt mianowania
  2. Aneks do umowy z nauczycielem (angaż)
  3. Informacja o przekształceniu umowy o pracę na czas określony
  4. Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
  5. Informacja o warunkach zatrudnienia - angaż
  6. Polecenie służbowe wykonywania innych obowiązków (spoza zakresu czynności dla stanowiska pracy)*
  7. Porozumienie w sprawie ustalenia zadaniowego czasu pracy *
  8. Praca zdalna – wskazówki UODO *
  9. Procedura weryfikacji kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  10. Procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela
  11. Propozycja minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  12. Przekształcenie umowy terminowej na czas nieokreślony po 36 miesiącach
  13. Regulamin okresowej oceny pracowników
  14. Umowa o pracę dla nauczyciela stażysty bez przygotowania pedagogicznego
  15. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela kontraktowego
  16. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
  17. Umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela stażysty
  18. Umowa o pracę na czas określony dla nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora zawarta z przyczyn organizacyjnych
  19. Umowa o pracę na czas określony zawarta w związku z organizacją nauczania
  20. Umowa o pracę na okres próbny
  21. Umowa o pracę na zastępstwo
  22. Umowa o pracę na zastępstwo dla nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora
  23. Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem zatrudnioną za zgodą kuratora oświaty
  24. Umowa o pracę z osobą niebędącą nauczycielem zatrudnioną za zgodą organu prowadzącego
  25. Wniosek do Kuratorium Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji
  26. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie na podstawie art. 15 Prawa oświatowego
  27. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela na podstawie art. 10 ust. 9 KN
  28. Wzór umowy o pracę na czas określony
  29. Wzór umowy o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą
  30. Wzór umowy o pracę na czas określony z przyczyn organizacyjnych
  31. Wzór umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela
  32. Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 UPO)
  33. Wzór umowy o pracę z osobą nieposiadającą przygotowania pedagogicznego.docx
  34. Wzór umowy-zlecenia
 11. Awans zawodowy
  1. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
  2. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
  3. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego
  4. Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu
  5. Wniosek o otwarcie stażu
  6. Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela
  7. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego
  8. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
 12. Modyfikowanie zestawów wychowania przedszkolnego
  1. Decyzja o braku potrzeby zmiany programu nauczania lub wychowania przedszkolnego*
  2. Decyzja w sprawie dopuszczenia programu nauczania lub wychowania przedszkolnego*
  3. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania bądź przedszkolnego programu wychowania *
  4. Wniosek o modyfikację programu nauczania lub wychowania przedszkolnego - ver. 1*
  5. Wniosek o modyfikację programu nauczania lub wychowania przedszkolnego - ver. 2*
 13. Dokumenty dotyczące użyczania laptopów nauczycielom
  1. Informacja dyrektora do rodziców ws. pomocy w zapewnieniu komputera – treść e-maila *
  2. Regulamin użyczenia przedszkolnych laptopów dla nauczycieli *
  3. Wniosek o użyczenie laptopa dla nauczyciela *
 14. Zarządzanie drukami ścisłego zarachowania
  1. Instrukcja kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania
  2. Księga druków ścisłego zarachowania
  3. Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
  4. Protokół z kontroli gospodarowania i ewidencji druków ścisłego zarachowania
  5. Protokół z likwidacji druków ścisłego zarachowania
  6. Protokół zdawczo-odbiorczy w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za ewidencję
  7. Rejestr upoważnień do pobrania druków ścisłego zarachowania
  8. Upoważnienie do pobrania druków ścisłego zarachowania

* Dokumentacja związana z rozporządzeniami MEN dotyczącymi funkcjonowania przedszkola w warunkach przeciwdziałania COVID-19

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS


konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor przedszkola; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI


Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA


Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

IX

2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

NADZÓR PEDAGOGICZNY, NAUCZANIE ZDALNE,

PROCEDURY I DOKUMENTACJA WYMAGANE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

17 zestawów | 132 dokumenty

 • Procedury BHP i dokumentacja niezbędna w okresie pandemii COVID-19
 • Dokumentacja zawieszenia zajęć po 1 września 2020
 • Dokumenty Rady Pedagogicznej i Zarządzenia Dyrektora
 • Umowy, procedury. polecenia w relacji pracodawca - pracownik
 • Dokumentacja zmian w Statucie
 • Formy nadzoru pedagogicznego

Dokumentacja Dyrektora przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Dokumentacja jest udostępniana na portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety.

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna