IX

2021

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola
Wrzesień 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022

Nowy nadzór pedagogiczny, zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii COVID-19

10 zestawów | 83 dokumenty

JUŻ GOTOWY!

 • Nowe plany nadzoru (po nowelizacji) na 2021/2022 wraz z załącznikami
 • Narzędzia do kontroli obszarów wyznaczonych przez MEN na 2021/2022 dla przedszkoli
 • Dokumentacja zmian w Statucie przedszkola
 • Dokumentacja niezbędna na początku roku szkolnego
 • Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19
 • Dokumenty awansu zawodowego nauczycieli

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola
IX
2021

wrzesień 2021
rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022

Nowy nadzór pedagogiczny, zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii COVID-19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022 rodzi sporo niepokoju i emocji związanych z wytycznymi COVID-19 i oczekiwanym powrotem do „normalnego” funkcjonowania.

Równocześnie dopiero 4 września zostało opublikowane Rozporządzenie MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2021 poz. 1618).

Ważne!

W wyniku nowelizacji tego rozporządzenia od 1 września 2021 r. ocena jakości pracy przedszkola będzie dokonywana w ramach kontroli. W ostatniej chwili wprowadzono do Rozporządzenia także zmiany związane z monitorowaniem.

Obecnie, zgodnie z obowiązującym przepisami, w ramach kontroli jest dokonywana wyłącznie ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki. Rezygnacja z ewaluacji i włączenie obszarów pracy przedszkola (dotychczas badanych w ramach ewaluacji) do zakresu kontroli pozwoli na ocenę działalności placówek nie tylko pod kątem zgodności ich działania z przepisami prawa, ale też prawidłowości realizacji procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2021/2022 na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do wymogów zmienionego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Dyrektorów przedszkoli, przygotowaliśmy dokumentacją, która uwzględnia wszystkie ww. zmiany oraz wytyczne.

Stan prawny na 4 września 2021 r.

Wydanie WRZESIEŃ 2021 r. obejmuje:

 1. Obowiązki Dyrektora
  1. Obowiązki dyrektora przedszkola we wrześniu 2021 r.
  2. Obowiązki dyrektora przedszkola w październiku 2021 r.
 2. Nadzór pedagogiczny
  1. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021 / 2022
  2. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021 / 2022. Załącznik 1. Ocena pracy nauczycieli
  3. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021 / 2022. Załącznik 2. Obserwacja zajęć nauczycieli
  4. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021 / 2022. Załącznik 3. Wspomaganie rozwoju zawodowego
  5. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021 / 2022. Załącznik 4. Kontrola przebiegu procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki
 3. Dokumenty niezbędne na początek roku szkolnego
  1. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii
  2. Harmonogram szkoleniowych rad pedagogicznych
  3. Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2021 / 2022
  4. Lista kontrolna dla dyrektora w zakresie przygotowania budynku przedszkola do zajęć
  5. Upoważnienie do odbioru dziecka
  6. Zebranie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021 / 2022
 4. Procedury i dokumenty dotyczące pandemii COVID-19
  1. Powiadomienie organu prowadzącego o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  2. Powiadomienie Sanepidu o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  3. Procedura działania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - pracownik
  4. Procedura działania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - uczeń
  5. Wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć
  6. Wniosek do powiatowego państwowego inspektora sanitarnego
  7. Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną
  8. Zawiadomienie kuratora o zawieszeniu zajęć
  9. Zawiadomienie o zawieszeniu zajęć organu rejestrującego
  10. Zawiadomienie organu prowadzącego i kuratora o sposobie realizacji zajęć
  11. Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka
 5. Dokumentacja związana ze Statutem przedszkola
  1. Projekt zmian w statucie
  2. Uchwała rady pedagogicznej inicjująca zmiany w statucie i treść tych zmian
  3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu statutu
  4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu
  5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do statutu
  6. Uchwała rady przedszkola w sprawie uchwalenia statutu
  7. Uchwała rady przedszkola w sprawie wprowadzenia zmian w statucie
  8. Wniosek rady rodziców o wprowadzenie zmian do statutu
  9. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu
 6. Obszary kontroli MEiN - narzędzia
  1. Przenoszenie uczniów do innego przedszkola w latach 2019-2021. Arkusz kontroli dla dyrektora przedszkola przeznaczonego do likwidacji
  2. Proces rekrutacji, przyjmowanie uczniów w latach 2019-2021. Arkusz kontroli dla dyrektora przedszkola przeznaczonego do likwidacji
  3. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu. Arkusz kontroli dla dyrektora
 7. Diagnoza środowiska uczniów – dokumentacja
  1. Arkusz analizy danych statystycznych - SANEPID - przedszkole
  2. Arkusz analizy danych statystycznych - MOPS – przedszkole
 8. Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego
  1. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (nauczyciel akademicki)
  2. Decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
  3. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
  4. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu
  5. Informacja o przedłużeniu stażu nauczyciela
  6. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
  7. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  8. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
  9. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
  10. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego
  11. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
  12. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
  13. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
  14. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
  15. Zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego
  16. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  17. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu
 9. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
  1. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  2. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego - nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym - 3 lata pracy
  3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego - nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym - 5 lat pracy
  4. Informacja o braku możliwości otwarcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego (nieprzepracowanie wymaganego okresu)
  5. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego
  6. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
  7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
  8. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  9. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
  10. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciel z tytułem naukowym doktora
  11. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciel, który uzyskał stopień na podstawie art. 9a ust. 3 KN
  12. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  13. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
  14. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
  15. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 10. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego
  1. Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  2. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
  3. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego
  4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  5. Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  6. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
  7. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w skróconym wymiarze (nauczyciel posiada tytuł naukowy doktora)
  8. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  9. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego
  10. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego
  11. Zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS

konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor przedszkola; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

IX

2021

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Nowy nadzór pedagogiczny, zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii COVID-19

10 zestawów | 83 dokumenty

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Wrzesień 2021. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022. Nowy nadzór pedagogiczny, zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii COVID-19
  2. Listopad 2021. Bieżące funkcjonowanie szkół w trakcie roku szkolnego. Kontrola, monitorowanie, ocena pracy nauczycieli
  3. Styczeń 2022. Podsumowanie I półrocza. Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki.
  4. Marzec 2022. Rekrutacja, ruch kadrowy, procedury, narzędzia, dokumentacja.
  5. Maj 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Nadzór, ewaluacja i inna sprawozdawczość roczna
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Wrzesień, Listopad, Styczeń, Marzec, Maj

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są tutaj.
Cena 1 pakietu: 229 zł netto + VAT

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna